โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน (อ่าน 4074) 18 ม.ค. 62
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อ่าน 4310) 28 ส.ค. 61
เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัยเรื่องกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรม (อ่าน 4436) 06 มี.ค. 61
เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย เรื่องกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวน (อ่าน 5114) 06 มี.ค. 61
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างถนนและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน (อ่าน 4998) 21 ธ.ค. 58
ประกาศราคากลางก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านท่าสาป (อ่าน 5089) 10 พ.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าสาป เรื่อง การจัดซื้อโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดยวิธ (อ่าน 5016) 20 ส.ค. 58
คู่มือประชาชนพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านท่า (อ่าน 4894) 27 ก.ค. 58
ก่อสร้างอาคารเรียน 105/29 (อ่าน 5039) 30 ม.ค. 58
จัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง โดยวิธีพิเศษ (อ่าน 5451) 26 ม.ค. 58
จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม (อ่าน 4665) 26 ธ.ค. 57
เผยแพร่ผลงานวิชาการ (อ่าน 4863) 08 ก.ย. 57
การประชุมการจัดทำแผนกลยุทธิ์ของศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า (อ่าน 5054) 22 ส.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าสาป (อ่าน 4943) 07 พ.ย. 55
โครงการอาชีพระยะสั้น (อ่าน 5099) 13 มิ.ย. 55
ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์สงขลา และ TK park (อ่าน 5017) 12 มิ.ย. 55
ประกวดแถวลูกเสือ-เนตรนารี (อ่าน 4819) 08 มิ.ย. 55
แจ้งเพื่อป้องกันเหตุลอบวางเพลิง (อ่าน 4992) 07 มิ.ย. 55
โครงการจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มสู่ประชาคมอาเซียน (อ่าน 5067) 28 พ.ค. 55
การทักทายด้วยภาษาอังกฤษ (อ่าน 5334) 25 พ.ค. 55