โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์
      อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
          “มารยาทดี (ไหว้สวย)  มีจิตอาสา”
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.18 KB
เป้าประสงค์
เป้าประสงค์
          ๑. นักเรียนในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
          ๒.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตรงตามหลักสูตรส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
          ๓.  นักเรียนมีทักษะการอ่านการคิดและมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
          ๔.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
              โดยเฉพาะพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
           ๕.  นักเรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีจิตอาสาและรักษาสิ่งแวดล้อม
          ๖.  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือทุกด้าน
          ๗.  นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีและสามารถ
          นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
          ๘.  สถานศึกษามีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
          ได้อย่างหลากหลาย
          ๙.  นักเรียนมีจิตสำนึกรัก หวงแหนท้องถิ่นของตน มีความภูมิใจในความเป็นไทยปฏิบัติตนเป็น
          ผู้ที่มีมารยาทที่ดีตามวัฒนธรรมไทย