โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางสาววรนุช ศรีวิไล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุกรี แวหะมะ
รักษาการผอ/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางเจะรอฮีมะ ดารากัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางมาลี หนูเอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางปาริชาติ เพ็ญจันทร์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ