โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000   ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

ณัฐธยาน์ โตด้วง
ครูธุรการ

นางสาวมารือนี สะแปอิง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาววาฮีดา นิตา
วิทยากรภาษาอังกฤษ