โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

สุจิน บุญลิ่มเต็ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา