โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสุกรี แวหะมะ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฐณิชา บุญปก
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นางมาลี หนูเอี่ยม
หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวสุดารัตน์ นิลพงษ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ