โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางมาลี หนูเอี่ยม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวแน่งน้อย ธรรมมา
ครู คศ.3

นางกอบแก้ว นอบแก้ว
ครู คศ.2