โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป   ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพงษ์อัจฉรา จันทพิมล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ นิลพงษ์
ครู คศ.2

นางชื่นสวาท นวลละออง
ครู คศ.2

นางชลรส บุญสมาน
ครู คศ.2