โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐพล ดำเกิงเกียรติ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางฮาลีปะห์ บุหงารำไพ
ครู คศ.2