โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ 017
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 334,700
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,353,100
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ : 1,715,200
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ สปช.024/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ : 770,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประกอบ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..