โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางเจะรอฮีมะ ดารากัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

มาโนช ธรรมเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวบุสรอย์ สะอิ
พนักงานราชการ