โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรอสีเยาะ มะแอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิกานต์ อินทองคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1