โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรอสีเยาะ มะแอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางชนิกานต์ อินทองคำ
ครู คศ.2