โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านท่าสาป   ตั้งอยู่หมู่ที่    ตำบลท่าสาป   อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา      รหัสไปรษณีย์ ๙๕๐๐๐ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ โทรศัพท์ ๐-๗๓๒๕-๓๑๘๗   e-mail : thasap52@hotmail.com  website   www.banthasap.com   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล    ถึงระดับ  มัธยมศึกษาปีที่ ๓   มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒๙.๘ ตารางวา    มีเขตพื้นที่บริการ    หมู่บ้าน 

ได้แก่  หมู่ที่ ๑ ,, ๕ และ ๖  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา   รหัสไปรษณีย์  ๙๕๐๐๐

 

ประวัติโรงเรียน

 โรงเรียน บ้านท่าสาป  เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๒๐  มกราคม  ๒๔๗๑  โดยเช่าห้องแถวของเอกชน จำนวน    ห้อง  จนถึง พ.. ๒๔๗๘  ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก. สร้างอาคารเรียนในที่ดินราชพัสดุ ในหมู่ที่ ๑  ตำบลท่าสาป   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  จนถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒   ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่     ปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้ยุบชั้นประถม

ศึกษาปีที่ ๗  คงเหลือชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๐

 

ปี  พ.ศ. ๒๔๗๗   มีครู ๒ คน  นักเรียน  ๔๕  คน  เปิดสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  เช่าห้องของเอกชนมีนางสำเริง  บุญประถัมภ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

 

ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๔๗๘    โรงเรียนได้มีการย้าย ปรับเปลี่ยนผู้บริหารทั้งสิ้น  ๑๘  ราย     ปัจจุบันมี

นางวันเพ็ญ  แซ่แต้  เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านท่าสาป  เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  ในปีการศึกษาที่ผ่านมา   โรงเรียนจัดการศึกษาเป็น ๓ ระดับ  คือ  ระดับอนุบาล ๑ –อนุบาล ๒  ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๕  คน  มี นายมะสดี   หะยีปิ   เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่าสาป


Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.5 KB