โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1
 1)นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-2 มีนักเรียนทั้งสิ้น 62 คน ชาย 34 คน หญิง 28 คน
 2)นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งิส้น  297 คน ชาย 161 คน หญิง 136 คน
 3)นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 63 คน ชาย 32 คน หญิง 31 คน
   รวมนักเรียนทั้งสิ้น 422 คน (ชาย227คน หญิง 195 คน)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 20 KB