โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป   ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางณัฐณิชา บุญปก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวีรวุฒิ วงศ์พัทธวุฒิ
พนักงานราชการ