โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป   ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปาริชาติ เพ็ญจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางพาอีซะ แววทองคำ
ครู คศ.2

นางกิติมา ไชยนาพงษ์
ครู คศ.2