โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปาริชาติ เพ็ญจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางพาอีซะ แววทองคำ
ครู คศ.2

นางกิติมา ไชยนาพงษ์
ครู คศ.2

นางฮาลีปะห์ บุหงารำไพ
ครู คศ.2