โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางปาริชาติ เพ็ญจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางพาอีซะ แววทองคำ
ครู คศ.2

นางกิติมา ไชยนาพงษ์
ครู คศ.2