โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปุณยนุช แก้วทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสรัญญา พจนเดชาวงศ์
ครู คศ.2

นายสบือรี เจะเงาะ
พนักงานราชการ

นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
พนักงานราชการ

นางสาวนูรียะห์ กาเกาะ
พนักงานราชการ