โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปุณยนุช แก้วทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายสบือรี เจะเงาะ
พนักงานราชการ

นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวนูรียะห์ กาเกาะ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2