โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000   ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางปุณยนุช แก้วทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสรัญญา พจนเดชาวงศ์
ครู คศ.2

นายสบือรี เจะเงาะ
พนักงานราชการ

นางสาวกรณ์วิภา แก้วปลอด
พนักงานราชการ

นางสาวนูรียะห์ กาเกาะ
พนักงานราชการ