โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์
กลยุทธ์

               ๑.  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและความสามารถด้านเทคโนโลยี

               ๒.  ปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

               ๓.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

               ๔.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

               ๕.  พัฒนาประสิทธิภาพงานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน