โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

 

               ๑.  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความถนัดและเต็มศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต อ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นเหมาะสมตามวัย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม

               ๒.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ให้เป็นครูดี ครูเก่ง มีศักยภาพพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               ๓.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการของสถานศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง ตรงตามศักยภาพและมีคุณภาพ

               ๔.  พัฒนากลไกด้านการวางแผน การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และระบบประกันคุณภาพภายใน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

               ๕.  ปรับปรุง พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

 

เป้าหมาย

 

               ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา มีสุขภาพดี ปฏิบัติตนตามหลักธรรมศาสนา เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 22 KB