โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรรณี ด่านเดชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุกรี แวหะมะ
ครู คศ.2

นางสาวชุติกาญจน์ บูก๋ง
พนักงานราชการ

นายเสกสรรค์ รัตนแคล้ว
พนักงานราชการ

นางอำภา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2