โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000   ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพรรณี ด่านเดชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุกรี แวหะมะ
ครู คศ.2

นางสาวชุติกาญจน์ บูก๋ง
พนักงานราชการ

นายเสกสรรค์ รัตนแคล้ว
พนักงานราชการ

นางอำภา ศรีสุวรรณ
ครู คศ.2