โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางพรรณี ด่านเดชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุกรี แวหะมะ
ครู คศ.2

นางสาวชุติกาญจน์ บูก๋ง
พนักงานราชการ

นายเสกสรรค์ รัตนแคล้ว
พนักงานราชการ