โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรอื่น

ยูโซะ มะดิง
นักการภารโรง

มูหัมหมัด
พนักงานรักษาความปลอดภัย