โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวีรวุฒิ วงศ์พัทธวุฒิ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน