โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายวีรวุฒิ วงศ์พัทธวุฒิ
พนักงานราชการ
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน