โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายสุกรี แวหะมะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0896847895
อีเมล์ : yayeewu95000@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2536 ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย/ปพ.1 โรงเรียนบ้านบาโด
2543 มัธยมศึกษาตอนปลาย/วุฒิ ม.6 โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
2547 ปริญญาตรี/สารสนเทศศาสตรบัญฑิต /สาขา สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2551 ประกาศนียบัตรบัณฑิต/สาขาการสอนอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
2558 ปริญญาโท/ครุศาสตรมหาบัญฑิต/การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านท่าสาป รักษาการผู้อำนวยโรงเรียนบ้านท่าสาป
2556-ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านท่าสาป ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านท่าสาป
2550-2556 โรงเรียนบ้านสะเอะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านสะเอะ/ครู ค.ศ.1โรงเรียนบ้านสะเอะ
2548-2549 โรงเรียนบ้านจำปูน พนักงานราชการโรงเรียนบ้านจำปูน
2548 โรงเรียนบ้านลิมุด ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านลิมุด
2547 ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกาบัง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 เอกสารอ้างอิงรางวัล
2 -วิทยากรต้นแบบเยียวยา ระดับประเทศ หลักสูตรผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3 - รางวัลบัณฑิตที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุดแห่งปีระดับบัณทิตศึกษา
4 - รางวัล หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 ในฐานะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
5 - รางวัลดีเด่นเพชรเสมายะลา 1 ชนะเลิศ ระดับศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า ประเภทครูผู้สอนสาระการเรียนการอาชีพและเทคโนโลยี
6 - รางวัลดีเด่นเพชรเสมายะลา 1 ระดับเขตพื้นที่การศึกษายะลาเขต 1 ประเภทครูผู้สอนสาระการเรียนการอาชีพและเทคโนโลยี
7 ได้รับคุณครูต้นหวัดชายแดนภาคแบบ ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่สามจังใต้
8 ได้รับรางวัล ครูดี ศรีจชต. ประจำปี 2560 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
9 - ได้รับรางวัลครูผู้เสียสละ ของจากมูลนิธิหมอมเจาพิจิตรจิราภา เทวกุล ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
10 รางวัลครูต้นแบบ สาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
11 พระราชทานเข็มรางวัลเกียรติยศ