โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

ชื่อเรื่อง                                  รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน

                                                เรื่อง  ความปลอดภัยในชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้รายงาน                         นางณัฐณิชา  บุญปก

สถานศึกษา                          โรงเรียนบ้านท่าสาป

สังกัด                                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1

ปีการศึกษา                           2557

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) สร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80   2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต  ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน              3) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต

                ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2  โรงเรียนบ้านท่าสาป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557   จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เรื่องความปลอดภัยในชีวิตกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 9 เล่ม   2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.60 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.82     3) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    ค่าเฉลี่ย  

ค่าร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การหาดัชนีประสิทธิผล

                                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

{C}1.                บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  เรื่อง ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระ         

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.18/87.78 และมีประสิทธิผลเท่ากับ 0.79  หมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 79

{C}2.       ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มประชากรหลังการเรียนรู้โดยการใช้

บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน  เรื่อง   ความปลอดภัยในชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .0101

{C}3.       ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป

ประกอบภาพการ์ตูน  เรื่องความปลอดภัยในชีวิต อยู่ในระดับมากที่สุด

                โดยสรุปการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน ช่วยให้นักเรียน

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีพัฒนาการทางการเรียนเพิ่มขึ้น ควรสนับสนุนให้มีการนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งผลให้มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียนสูงขึ้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2557,00:00   อ่าน 1204 ครั้ง