โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน
ชื่อเรื่อง                     รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการฟัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา           นางกอบแก้ว  นอบแก้ว
ปีที่ศึกษา         ปีการศึกษา 2561
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 90/90  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการฟังของนักเรียน ระหว่างก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าสาป ที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้ทำการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ได้นักเรียน 1 ห้อง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านท่าสาป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ     แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 เล่ม คู่มือการใช้แบบฝึกการฟัง  แผนจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 18 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการฟังชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การศึกษาใช้รูปแบบ One Group Pretest-Posttest Design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที     (t-test for dependent samples)  ผลการศึกษาปรากฏว่า
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 94.85/91.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 90/90  
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการฟังของนักเรียน หลังการใช้แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระ   การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการฟัง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (= 2.94)
 
 
 
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2562,00:00   อ่าน 4082 ครั้ง