โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัย เรื่องกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวน

เรื่องที่ศึกษา  :   รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถาม

                     เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

                    โรงเรียนบ้านท่าสาป

ชื่อผู้ศึกษา    :   นางปาริชาติ  เพ็ญจันทร์

                    ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1  โรงเรียนบ้านท่าสาป  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง

                    จังหวัดยะลา 

ปีที่ศึกษา     :    2560

บทคัดย่อ  

เรื่องที่ศึกษา  :   รายงานผลการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถาม

                     เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3

                    โรงเรียนบ้านท่าสาป

ชื่อผู้ศึกษา    :   นางปาริชาติ  เพ็ญจันทร์

                    ครูโรงเรียนบ้านท่าสาป หมู่ที่ 1  โรงเรียนบ้านท่าสาป  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมือง

                    จังหวัดยะลา 

ปีที่ศึกษา     :    2560

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                  รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถาม   2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 17 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน 4  ชุด ซึ่งประกอบด้วย  ชุดที่ 1 ทักษะการสังเกต ชุดที่ 2 ทักษะการจำแนก  ชุดที่ 3 ทักษะการสื่อความหมาย ชุดที่ 4 ทักษะการลงความเห็น แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย  (µ)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    หาค่าประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า  ที  (T-test )  แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  เป็นแบบประเมินการสังเกตความสามารถของนักเรียน ทั้ง 4 ทักษะ จำนวน  20  ข้อ   พบว่าได้ผลดังนี้

                1.  เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถาม จะสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ประกอบการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน µ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 5113 ครั้ง