โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการระดับปฐมวัยเรื่องกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อพัฒนาพฤติกรรม

เรื่องที่ศึกษา  :   รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
                   เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านท่าสาป
ชื่อผู้ศึกษา    :   นางพาอีซะ  แววทองคำ
ปีที่ศึกษา     :    2560
บทคัดย่อ 
เรื่องที่ศึกษา  :   รายงานผลการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม
                   เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านท่าสาป
ชื่อผู้ศึกษา    :   นางพาอีซะ  แววทองคำ
ปีที่ศึกษา     :    2560
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                  รายงานการศึกษาในครั้งนี้ผู้รายงานมีวัตถุประสงค์  1.) เพื่อพฤติกรรมทางสังคมระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านท่าสาป   2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านท่าสาป  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย คู่มือการจัดจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย  แผนการจัดประสบการณ์กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม  แบบประเมินพฤติกรรมทางสังคมก่อน-หลังการจัดกิจกรรม จำนวน  ข้อ 18 ข้อ ระยะเวลา 8  สัปดาห์  จำนวน  24  แผน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้ คือ  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านท่าสาป  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1  จำนวน  30  คน  โดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)  การศึกษา  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย  (µ)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ()  หาค่าประสิทธิภาพเครื่องมือ IOC วิเคราะห์หาความยากง่าย (p)  และค่าอำนาจจำแนก (r) และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยค่า  “ที”  (T-test )  พบว่าได้ผลดังนี้
                  1.พฤติกรรมทางสังคมระหว่างก่อนและหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านท่าสาป  จะสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม  เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม พบว่า มีค่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน µ เท่ากับ 6.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เท่ากับ 2.18 คิดเป็นร้อย 38.52 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน  µ เท่ากับ 16.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   เท่ากับ 1.24 คิดเป็นร้อยละ 90.00 ซึ่งจะเห็นได้ว่าคะแนนหลังการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม มีค่าพัฒนา 9.27
                  2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้าน     ท่าสาป  มีค่าเฉลี่ย µ อยู่ในระดับ เท่ากับ 2.87 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   0.38 ความพึงพอใจมาก
                  สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่ม เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  โรงเรียนบ้านท่าสาป  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้เรียน สามารถนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดียิ่ง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2561,00:00   อ่าน 4435 ครั้ง