โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 บ้านท่าสาป   ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านท่าสาป ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 49
ไฟล์แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 796.17 KB 20
ลูกเสือสามัญ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 11
ลูกเสือสำรองป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 76
ลูกเสือสำรองป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 110
แบบสำรวจนักเรียนรายชั้น ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 22
แผนปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 25
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 79
แบบประเมินพนักงานราชการ 1 เมษายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.65 KB 32
โปรแกรมแบบ ปร4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 325.11 KB 29
การประเมินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 310.2 KB 36
แบบกรอกคะแนน lasม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.23 KB 49
แบบกรอกคะแนน lasม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.08 KB 33
แบบกรอกคะแนน lasป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.09 KB 32
แบบกรอกคะแนน lasป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.9 KB 27
แบบกรอกคะแนน las ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.06 KB 30
ประกวดข้าราชการพลเรือนดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 40
ร่างแนาวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 33
แบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 475.5 KB 41
อนุญาตให้ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.79 KB 45
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.72 KB 68
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87 KB 59
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 53
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 1579
คำชี้แจงสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 15.4 KB 157
สัญญาจ้างวิทยากรอิสลามรายชั่วโมง Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 40
สัญญาจ้างลูกจ้างงานสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.2 KB 64
สัญญาจ้างลูกจ้างฝ่ายสนับสนุน Word Document ขนาดไฟล์ 31.3 KB 43
สัญญาจ้างพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.55 KB 73
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา๕๙(ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 65
รายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 42
แผ่นพับนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 37
นวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ(เอกสาร) Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 119
แบบประเมินครูฉบับ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.88 KB 52
แบบประเมินครูฉบับ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 61
แบบประเมินครูฉบับ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.96 KB 58
แบบประเมินครูฉบับ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.17 KB 44
แบบประเมินครูฉบับ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.43 KB 44
แบบประเมินครูฉบับ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.33 KB 60
การออมทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 61
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 46
การจัดทำบัญชี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.02 KB 239
แผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 895 KB 113
แผนปฎิบัติราชการ59(ปรับปรุง)pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.56 KB 73
แผนปฎิบัติราชการ59(ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 155
ข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประำจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.5 KB 68
นโยบายรัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.76 KB 37
แบบฟอร์มบันทึการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 60
แบบฟอร์มวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 52
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนป.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 36
แบบบันทึการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 74
แผนปฏิบัติราชการศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า Word Document ขนาดไฟล์ 825.5 KB 59
รายงานผลการดำเนินงานตาม MOUในการยกระดับคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 5 MB 68
เอกสารทางลูกเสือ แบยลส. Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 150
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.18 KB 49
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.92 KB 43
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.87 KB 68
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 114
ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.85 KB 62
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 76
แผนผังโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 355
หลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าสาป(สมบูรณ์) Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 124
หนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 107
โรงเีรียนสุจริตบ้านท่าสาป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 52
คู่มือใช้งานระบบตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 211
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านท่าสาป(ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 58
แบบรายงานผลการประกันคุณภายภายในปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 72
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 364
มาตรฐานการศึกษาของชาติโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 94
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 66
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.57 KB 56
เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 318.5 KB 68
แผนปฏิบัติราชการประจำปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 164
แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 248.5 KB 70
เครื่องมือติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 97
ประกาศนียบ้ตรโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.8 KB 79
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 200 KB 70
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 221 KB 93
ส่วนหน้าของหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 129
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 126
ค่าเล่าเรียนบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 86
สัดส่วนองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 164
เอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 167
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 115
เผยแพร่ผลงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.3 KB 101
คำสั่งปฎิบัติงานประจำปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 265.5 KB 465
แผนปฎิบัติงานปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 1747
แบบฟอร์มการย้ายเข้าออกของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 174
รายงานประจำปีของโรงเรียนบ้านท่าสาป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เต็มรูป Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1497
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ตอนที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 183
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ตอนที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 661
รายงานประจำปีของสถานศึกษาตอน ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 270
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตอน ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 405.5 KB 1197
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 146
แบบ พสร. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 255
KRS ตัวชี้วัด 3 Word Document ขนาดไฟล์ 477.5 KB 1588
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 164
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 162
บันทึกข้อตกลง (MOU) Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 360
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 698
โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 266
โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 411
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 568 KB 1437
แบบ KRS Word Document ขนาดไฟล์ 915 KB 1288
แบบบันทึกการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 584
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 284
คำขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 2565
หลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 265
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 272
ใบมอบฉันทะ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 241
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 278
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 313
แบบคำขอรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 1916