โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.52 KB 88
ผลสัมฤทธิไวนิล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.14 KB 99
หลักสูตร2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 318
รายงานsar2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 173
แผนปฎิบติราชการประจำปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 1055
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านท่าสาป ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 487
ไฟล์แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 796.17 KB 85
ลูกเสือสามัญ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 75
ลูกเสือสำรองป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 314
ลูกเสือสำรองป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 513
แบบสำรวจนักเรียนรายชั้น ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 102
แผนปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 118
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 176
แบบประเมินพนักงานราชการ 1 เมษายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.65 KB 82
โปรแกรมแบบ ปร4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 325.11 KB 137
การประเมินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 310.2 KB 160
แบบกรอกคะแนน lasม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.23 KB 144
แบบกรอกคะแนน lasม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.08 KB 73
แบบกรอกคะแนน lasป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.09 KB 83
แบบกรอกคะแนน lasป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.9 KB 67
แบบกรอกคะแนน las ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.06 KB 88
ประกวดข้าราชการพลเรือนดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 109
ร่างแนาวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 86
แบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 475.5 KB 97
อนุญาตให้ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.79 KB 115
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.72 KB 243
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87 KB 108
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 95
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 2216
คำชี้แจงสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 15.4 KB 298
สัญญาจ้างวิทยากรอิสลามรายชั่วโมง Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 87
สัญญาจ้างลูกจ้างงานสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.2 KB 136
สัญญาจ้างลูกจ้างฝ่ายสนับสนุน Word Document ขนาดไฟล์ 31.3 KB 127
สัญญาจ้างพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.55 KB 116
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา๕๙(ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 119
รายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 100
แผ่นพับนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 119
นวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ(เอกสาร) Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 599
แบบประเมินครูฉบับ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.88 KB 95
แบบประเมินครูฉบับ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 101
แบบประเมินครูฉบับ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.96 KB 103
แบบประเมินครูฉบับ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.17 KB 91
แบบประเมินครูฉบับ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.43 KB 86
แบบประเมินครูฉบับ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.33 KB 150
การออมทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 118
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 92
การจัดทำบัญชี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.02 KB 294
แผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 895 KB 744
แผนปฎิบัติราชการ59(ปรับปรุง)pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.56 KB 119
แผนปฎิบัติราชการ59(ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 232
ข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประำจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.5 KB 128
นโยบายรัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.76 KB 75
แบบฟอร์มบันทึการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 116
แบบฟอร์มวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 108
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนป.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 81
แบบบันทึการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 126
แผนปฏิบัติราชการศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า Word Document ขนาดไฟล์ 825.5 KB 97
รายงานผลการดำเนินงานตาม MOUในการยกระดับคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 5 MB 130
เอกสารทางลูกเสือ แบยลส. Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 216
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.18 KB 85
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.92 KB 81
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.87 KB 112
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 155
ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.85 KB 104
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 119
แผนผังโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 785
หลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าสาป(สมบูรณ์) Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 198
หนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 156
โรงเีรียนสุจริตบ้านท่าสาป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 102
คู่มือใช้งานระบบตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 271
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านท่าสาป(ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 90
แบบรายงานผลการประกันคุณภายภายในปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 126
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 399
มาตรฐานการศึกษาของชาติโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 146
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 119
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.57 KB 87
เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 318.5 KB 232
แผนปฏิบัติราชการประจำปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 209
แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 248.5 KB 160
เครื่องมือติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 178
ประกาศนียบ้ตรโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.8 KB 115
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 200 KB 112
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 221 KB 134
ส่วนหน้าของหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 171
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 154
ค่าเล่าเรียนบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 122
สัดส่วนองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 660
เอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 202
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 145
เผยแพร่ผลงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.3 KB 135
คำสั่งปฎิบัติงานประจำปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 265.5 KB 512
แผนปฎิบัติงานปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 1797
แบบฟอร์มการย้ายเข้าออกของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 213
รายงานประจำปีของโรงเรียนบ้านท่าสาป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เต็มรูป Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1532
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ตอนที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 224
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ตอนที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 692
รายงานประจำปีของสถานศึกษาตอน ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 301
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตอน ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 405.5 KB 1233
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 176
แบบ พสร. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 318
KRS ตัวชี้วัด 3 Word Document ขนาดไฟล์ 477.5 KB 1616
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 199
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 229
บันทึกข้อตกลง (MOU) Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 919
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 784
โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 339
โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 486
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 568 KB 1519
แบบ KRS Word Document ขนาดไฟล์ 915 KB 1544
แบบบันทึกการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 674
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 326
คำขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 2604
หลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 311
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 334
ใบมอบฉันทะ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 292
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 335
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 368
แบบคำขอรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 1972