โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 236.52 KB 16
ผลสัมฤทธิไวนิล Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 18.14 KB 49
หลักสูตร2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.63 MB 128
รายงานsar2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 67
แผนปฎิบติราชการประจำปี2561 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 463
แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านท่าสาป ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 263
ไฟล์แก้ไขข้อมูลส่วนตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 796.17 KB 57
ลูกเสือสามัญ ป.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.33 MB 42
ลูกเสือสำรองป.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 229
ลูกเสือสำรองป.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.74 MB 334
แบบสำรวจนักเรียนรายชั้น ปี 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 16.3 KB 64
แผนปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 70
รายงานประจำปีของสถานศึกษาปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 140
แบบประเมินพนักงานราชการ 1 เมษายน 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.65 KB 63
โปรแกรมแบบ ปร4-6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 325.11 KB 85
การประเมินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 310.2 KB 102
แบบกรอกคะแนน lasม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 131.23 KB 122
แบบกรอกคะแนน lasม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.08 KB 57
แบบกรอกคะแนน lasป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 79.09 KB 64
แบบกรอกคะแนน lasป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 78.9 KB 48
แบบกรอกคะแนน las ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.06 KB 58
ประกวดข้าราชการพลเรือนดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 86
ร่างแนาวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบ 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 62
แบบเก็บข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอก Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 475.5 KB 69
อนุญาตให้ไปราชการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.79 KB 88
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.72 KB 188
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 87 KB 83
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 32 KB 78
เอกสารประกอบการขอเครื่องราชฯ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 2116
คำชี้แจงสัญญาจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 15.4 KB 260
สัญญาจ้างวิทยากรอิสลามรายชั่วโมง Word Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 67
สัญญาจ้างลูกจ้างงานสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.2 KB 102
สัญญาจ้างลูกจ้างฝ่ายสนับสนุน Word Document ขนาดไฟล์ 31.3 KB 73
สัญญาจ้างพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.55 KB 98
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา๕๙(ใหม่) Word Document ขนาดไฟล์ 83.5 KB 95
รายงานโครงการพัฒนาระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 76
แผ่นพับนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 82
นวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ(เอกสาร) Word Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 452
แบบประเมินครูฉบับ6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.88 KB 72
แบบประเมินครูฉบับ5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 47.12 KB 84
แบบประเมินครูฉบับ4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.96 KB 83
แบบประเมินครูฉบับ3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.17 KB 73
แบบประเมินครูฉบับ2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 173.43 KB 68
แบบประเมินครูฉบับ1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.33 KB 115
การออมทรัพย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 93
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 68
การจัดทำบัญชี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 217.02 KB 271
แผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 895 KB 494
แผนปฎิบัติราชการ59(ปรับปรุง)pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.56 KB 103
แผนปฎิบัติราชการ59(ปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 1.16 MB 198
ข้อมูลข้าราชการครูและลูกจ้างประำจำ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.5 KB 108
นโยบายรัฐมาตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 830.76 KB 66
แบบฟอร์มบันทึการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 85
แบบฟอร์มวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 84
แนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนป.4-6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.96 MB 61
แบบบันทึการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 106
แผนปฏิบัติราชการศูนย์เครือข่ายร่มเกล้า Word Document ขนาดไฟล์ 825.5 KB 85
รายงานผลการดำเนินงานตาม MOUในการยกระดับคุณภาพการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 5 MB 108
เอกสารทางลูกเสือ แบยลส. Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 196
แบบคำร้องขอย้าย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.18 KB 71
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.92 KB 69
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 786.87 KB 92
แผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ Word Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 140
ข้อมูลผลการเรียนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 30.85 KB 88
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 2.53 MB 104
แผนผังโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 628
หลักสูตรโรงเรียนบ้านท่าสาป(สมบูรณ์) Word Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 175
หนังสือลาออกจากราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 145
โรงเีรียนสุจริตบ้านท่าสาป Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 84
คู่มือใช้งานระบบตรวจสอบรับรองความถูกต้อง ของข้อมูลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 259
คู่มือสำหรับประชาชนโรงเรียนบ้านท่าสาป(ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 80
แบบรายงานผลการประกันคุณภายภายในปี 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 247 KB 114
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล Word Document ขนาดไฟล์ 27.5 KB 387
มาตรฐานการศึกษาของชาติโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 71.5 KB 122
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 192.53 KB 100
ประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาและการกำหนดค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 178.57 KB 74
เครื่องมือการประกันคุณภาพภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 318.5 KB 108
แผนปฏิบัติราชการประจำปี2558 Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 190
แบบรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 248.5 KB 95
เครื่องมือติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 264 KB 154
ประกาศนียบ้ตรโรงเรียนในฝัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 522.8 KB 103
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 200 KB 96
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนบ้านท่าสาป Word Document ขนาดไฟล์ 221 KB 116
ส่วนหน้าของหลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 63 KB 157
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 2.15 MB 143
ค่าเล่าเรียนบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 109
สัดส่วนองค์ประกอบต่างๆ เพื่อการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ Word Document ขนาดไฟล์ 162 KB 555
เอกสารแสดงผลการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2557 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.5 KB 191
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.08 MB 132
เผยแพร่ผลงานวิชาการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.3 KB 123
คำสั่งปฎิบัติงานประจำปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 265.5 KB 494
แผนปฎิบัติงานปี 2557 Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 1774
แบบฟอร์มการย้ายเข้าออกของนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 117.5 KB 198
รายงานประจำปีของโรงเรียนบ้านท่าสาป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เต็มรูป Word Document ขนาดไฟล์ 1.57 MB 1518
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ตอนที่ ๔ Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 206
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ตอนที่ ๓ Word Document ขนาดไฟล์ 1 MB 674
รายงานประจำปีของสถานศึกษาตอน ๒ Word Document ขนาดไฟล์ 246.5 KB 284
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตอน ๑ Word Document ขนาดไฟล์ 405.5 KB 1215
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 163
แบบ พสร. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 56 KB 297
KRS ตัวชี้วัด 3 Word Document ขนาดไฟล์ 477.5 KB 1605
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 183
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล Word Document ขนาดไฟล์ 43 KB 213
บันทึกข้อตกลง (MOU) Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 690
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 748
โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 307
โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 305 KB 446
โครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป Word Document ขนาดไฟล์ 568 KB 1485
แบบ KRS Word Document ขนาดไฟล์ 915 KB 1496
แบบบันทึกการนิเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.45 KB 647
ขอเปลี่ยนเวร Word Document ขนาดไฟล์ 35 KB 312
คำขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ Word Document ขนาดไฟล์ 147.5 KB 2591
หลักฐานค่าใช้จ่ายในการเดินทาง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47 KB 294
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 307
ใบมอบฉันทะ Word Document ขนาดไฟล์ 36 KB 279
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 59.5 KB 316
แบบฟอร์มใบลากิจ ลาป่วย Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 351
แบบคำขอรับรองเงินเดือน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 1954