โรงเรียนบ้านท่าสาป
หมู่ที่ 1 ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ
พันธกิจของสถานศึกษา

 ๑.  บริการจัดการศึกษาให้เด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับในเขตบริการอย่าง

ทั่วถึง

           ๒.  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางตรงตามความต้องการของ

ผู้เรียนและท้องถิ่น

          ๓.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมีทักษะการอ่านการคิดและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

           ๔.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เรื่องอาเซียนเพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทุกด้าน

           .  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมที่เน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามหลักสูตร  ตลอดจนการมีจิตอาสาและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

           .  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมในทุกด้าน ทุกระดับชั้นเรียน

           ๗.  จัดหาวัสดุอุปกรณ์และการเตรียมห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมในการบริการครู

บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

๘.  ปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนให้สะอาดสวยงามและ

ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย

             ๙.  จัดกิจกรรมปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักในท้องถิ่นของตนและภูมิใจในความเป็นไทย

ตลอดจนแสดงออกด้านการมีมารยาทงาม

๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมีการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาและเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการศึกษา

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.77 KB