โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำขวัญ
คำขวัญ
 คำขวัญโรงเรียนบ้านท่าสาป
     "ความรู้ดี  มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี"