โรงเรียนบ้านท่าสาป
  ตำบลท่าสาป  อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 95000
เบอร์โทรศัพท์ (073) 299305
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปรัชญา
ปรัชญา

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ปรัชญา

“การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”